Eksamen2020-01-17T09:42:57+00:00

Informasjon om eksamen

For å gå opp til eksamen må alle skriftlige innleveringer være levert og godkjent og alle flersvarsoppgaver i MOOCen være godkjent.

Selve eksamen består av:

1. Innlevering av semesteroppgave 2. semester – En helhetlig musikalsk langtidsplan for ditt eget korps.
Besvarelsen må leveres innen 27.04 i Canvas.

2. Innlevering av eksamensvideo.
Eksamensvideo må være levert senest innen 27.04 via Dropbox. Eksamensvideoen skal bestå av til sammen 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon. Repertoaret velger kandidaten selv, i samråd med faglærer. Videoen skal være filmet slik at man ser dirigentens ansikt godt, dvs. at dirigenten skal være filmet forfra (altså kamera bak ensemblet).

3. Praktisk eksamen med praksiskorps – gjennomføres i forbindelse med siste samling i Stavanger (søndag).
Repertoaret skal ha ca. 5-10 minutters varighet og velges i samråd med faglærer. Kandidaten kan bli bedt om å gjennomføre en prøvesituasjon, en gjennomspilling, eller en kombinasjon av disse. Repertoaret velges fra det aktuelle praksisrepertoaret. Dette er det samme repertoaret som blir benyttet under samlingen i januar.

Semesteroppgaven i 2. semester teller 1/3, innsendt eksamensvideo med opptak av eget ensemble teller 1/3 og praktisk eksamen i Stavanger teller 1/3. Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått. Du får også en muntlig tilbakemelding fra sensor. 

 

Semesteroppgave, 2. semester:

Lag en helhetlig musikalsk langtidsplan for ditt eget korps.
Planen skal inneholde klart definerte mål og klart definerte delmål. Den skal beskrive når målene bør nås og hvordan korpset skal klare dette. Målene må bære begrunnet. Planen må være relevant for korpset sin drift slik den er i dag, for hensikten er at du skal legge denne frem for ditt eget korpsstyre.

Formelle krav til innleveringen:
Besvarelsen må leveres innen 27.04 i Canvas.

Semesteroppgaven består av to ledd:

1. En helhetlig musikalsk langtidsplan

Planen må være på minst 2000 ord, men enda viktigere er at den fungerer som et godt styringsverktøy i ditt eget korps, og hvis dette medfører at teksten må være en del lenger er det helt greit. Tema som hva, hvorfor, hvordan, hvem, når og evalueringsformer må behandles i planen. Du må selv velge hvordan planen skal bygges opp. Noe av oppgaven for den enkelte her er nettopp å finne den rette utformingen/oppbygningen av planen, slik at den er mest mulig egnet til sitt viktigste formål: å hjelpe korpset videre. Og å kommunisere en agenda overfor styre og medlemmer. Velg den formen som du selv mener er best egnet til å formidle budskapet, men husk også at planens tydelighet og oversiktlighet er viktig, så bruk tid på å lage oversktifter, evt innholdsfortegnelse osv. Måten dine planer presenteres på er altså også en del av oppgaven.

2. En refleksjon rundt eget arbeid med planen

I tillegg til planen skal du levere en introduksjon på minst 1 side (400-500 ord) der du reflekterer rundt dine egne valg i arbeidet med planen og drøfter disse.

Hva må planen inneholde? 

Som dirigent er det du som kjenner korpset best og som skal ha best grunnlag for å vurdere hva som bør med i en slik plan. Du må derfor lese denne teksten med både et åpent sinn og med et kritisk blikk. Særlig listen med aktuelle tema vil kunne være individuell. Det er ikke sikkert at alle punktene angår ditt korps akkurat nå. Det kan også hende at dere trenger å legge vekt på andre ting utover det som er nevnt her.

Husk at planarbeidet er spesielt viktig for at korpsets styre/ledelse og dets medlemmer skal forstå hvilken vei du som dirigent ønsker at dere skal gå. Med andre ord dreier planarbeidet seg like mye om kommunikasjon som om det å sette mål. Det er normalt en god strategi å være inkluderende og åpen i prosessen rundt utviklingsarbeidet, så del dine tanker med styret, musikanter og kollegaer. Sånn kan du fange opp mange gode råd og ideer underveis og i tillegg sikrer du på denne måten også at konseptene du legger frem er godt forankret. Men husk at ikke alle innspill er gode innspill, så igjen; åpent sinn – kritisk blikk!

I noen sammenhenger er det fint å trekke opp de virkelig lange linjene når man skriver en plan. Da kan korpsets verdier og visjon være et tema. Men dette er noe som kan være kompliserende å ta med, særlig hvis korpset aldri tidligere har jobbet med denne type spørsmål, så bruk det bare hvis det passer for deg, for ditt korps og deres planer.

Hva?

En plan må beskrive hva korpset trenger å jobbe med. For å forstå hvilken som er riktig vei videre, må dere først gjøre en vurdering av «nå-situasjonen» i korpset. Vurder korpsets styrker, svakheter, muligheter og utfordringer. Da vil dere kunne komme frem til hva korpset trenger å være bevisst på i den videre utvikling. Hva skal man ta vare på? Hva må man gjøre bedre?

Hvorfor?

Noe som er viktig i planarbeidet er å ha gode begrunnelser for de valgene som tas. Dette må normalt fremgå tydelig i teksten. Hvis du i enkelte sammenhenger ikke syns det passer å skrive begrunnelsen i teksten bør du i så fall ha en muntlig forklaring klar når planene presenteres. Det behøver ikke nødvendigvis være store utredninger vi snakker om. For eksempel: Du presenterer korpsets nye langsiktige utviklingsplan for styret: «Bygdas skulekorps 2016-2019». Da må du, enten i teksten eller muntlig, si noe om hvorfor du foreslår en 3-årsplan (og ikke f eks 5 år) og hvorfor du i det hele tatt lager en plan.

Hvordan?

Alle mål må knyttes opp mot ett eller flere virkemidler. Med andre ord må du skissere hvordan målet skal nås. En av grunnene til at vi har med både målsetting (hva), begrunnelse (hvorfor) og virkemiddel (hvordan) i de skriftlige planene er for at det skal bli enklere å justere arbeidsformene underveis i perioden. Det er alltid nødvendig med justeringer. Det er mye lettere å få til hvis totalbildet kommer tydelig frem i planene. Så selv om «veien blir til mens vi går» i en viss grad, må du altså tenke godt igjennom og beskrive i planen hvordan dere skal arbeide.

Hvem?

Det er viktig at alle forstår hvem som har ansvaret for de ulike sider av korpsets drift, hvem som skal lede arbeidet og hvem som er involvert.

 

Når?

Du bør beskrive når de ulike tiltakene skal starte og hvor lenge de skal vare.

Budsjett?

Styret trenger å forstå hva det vil koste å vedta en slik plan. Særlig dersom planene medfører investeringer, eller betydelige endringer i korpsets aktivitet og drift er dette viktig. Du må gjerne be styret hjelpe deg å sette opp et budsjett.

Evaluering?

Du må beskrive hvordan dere kan «måle» at korpset har utviklet seg i riktig retning. Enkelte elementer er veldig lett å måle, for eksempel medlemstall. Mens andre viktige ting, som for eksempel musikalsk kvalitet eller det sosiale miljøet er mye vanskeligere å måle helt entydig. Dere bør trolig bruke en del tid på å tenke igjennom og diskutere hvordan dette kan løses.
 

Aktuelle tema i en langsiktig plan kan være:

 • Musikalsk kompetanse

  • Samspill

  • Stil

  • Uttrykk

  • Rytme

  • Intonasjon

  • Klang

  • Balanse

  • Dynamikk

  • Notelesing

  • Register

 • Besetning

 • Rekruttering

 • Opplæring/instruksjon

 • Repertoar

 • Konserter

 • Konkurranser

 • Øvelser og seminarer

 • Instrumentpark

 • Øvelokaler og/eller liknende rammevilkår

 • Profilering i (lokal)miljøet

 • Læringsmiljø

 • Sosialt miljø

 • Eksternt samarbeid

 

Les mer om Dirigentstudier på alle nivå